За нас

ПроЛокал е здружение на граѓани основано во Битола во 2009 година со цел унапредување на развојните процеси. Согласно Статут, ПроЛокал е доброволно и непрофитно, непартиско и невладино здружение кое работи на подобрување на условите за живот на граѓаните и севкупен одржлив развој на општеството. ПроЛокал ја заснова својата работа на добрата интернационална пракса водејќи се од принципите на демократичност и вклученост. ПроЛокал делува во различни области притоа генерирајќи идеи и практични решенија за унапредување на развојот на локалните заедници, локално владеење, децентрализација, регионален развој, вклученост на граѓните, рурален развој, развој на одржлив туризам. ПроЛокал вбројува над 15 експерти од горенаведените области кои работат на различни проекти финансирани од домашни и странски донатори.

Тим

Кристина Петровска

Надзорен Одбор


Елена Ѓероска

Надзорен Одбор


Контакт