ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ПРО ЛОКАЛ

 

  1. ВАЖЕЊЕ НА ЕТИЧКИОТ КОДЕКС

 Етичкиот кодекс е обврзувачки за сите лица вработени во ПРО ЛОКАЛ, членовите на Управниот и Надзорниот одбор, постојаните и привремените соработници, практиканти и волонтери.

Повредата на начелата утврдени со Етичкиот кодекс ќе резултира со дисциплинска одговорност во согласност со важечките правила.

 

  1. ОСНОВНИ ЕТИЧКИ ВРЕДНОСТИ

Сите лица на кои се однесува овој Кодекс се должни при извршувањето на работните задачи за потребите на ПРО ЛОКАЛ да ги почитуваат, развиваат и споделуваат вредностите наведени во Кодексот кои произлегуваат од мисијата и целите на ПРО ЛОКАЛ.

Владеење на правото

Владеење на правото како начело според кое сите лица, институции, јавни и приватни, вклучувајќи ја и државата се одговорни пред законите, еднакво ги применуваат и се предмет на оцена од страна на независно судство. Владеењето на право вклучува мерки за да се обезбеди потчинетост кон принципите на супрематија на правото, еднаквост пред законите, одговорност пред законите, правичност при примената на правото, поделба на власта, учество во процесот на одлучување, правна сигурност, избегнување на арбитрарност и самоволие и процедурална и правна транспарентност.

Законитост

Ние се придржуваме до сите закони што важат за нашите активности во Република Северна Македонија и во соодветните партнер земји во однос на меѓународните проекти.
Во име на ПРО ЛОКАЛ ги извршуваме нашите должности на транспарентен и етички начин. Ако некој закон е во спротивност со овој Кодекс, ние се придржуваме до Законот; Сепак, ако некој локален обичај или политика е во спротивност со овој Кодекс на однесување, ние се усогласуваме со Кодексот.

Заштита и почитување на човековите слободи и права

Промовираме заштита и почитување на универзалните и основни човекови слободи и права предвидени во Универзалната декларација за заштита на човековите права на ООН, Меѓународниот пакт за заштита на граѓанските и политичките права, Европска конвенција за заштита на човековите права и Уставот и законите на РСМ.

Недискриминација

Елиминираме секаков облик на дискриминација по основ на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, сексуална ориентација, полов идентитет, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен и општествени статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна и брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или било која друга основа. Сите постапки или изјави кои ги ставаат поединците во неповолна положба, понижуваат или исмејуваат се сметаат за акти на дискриминација и не се толерираат.

Спротивставување на секаков облик на сексуално вознемирување

Се спротивставуваме на секаков облик на несакано вербално, невербално или физичко однесување од сексуална природа, чија цел или резултат е да се наруши достоинството на одредено лице, особено преку создавање опкружување исполнето со застрашување, непријателство, деградирање, понижување или навреди.
Недвосмислено ги осудуваме сите форми на сексуално вознемирување, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на барања за сексуални услуги и секое друго вербално, невербално или физичко однесување од сексуална природа што создава застрашувачка, непријателска или навредлива средина.
Таквото однесување не се толерира и е директно кршење на нашите вредности и политики. Очекуваме сите членови на нашата организација да се однесуваат меѓусебно со достоинство и почит, и го охрабруваме секој што ќе доживее или ќе биде сведок на каква било форма на сексуално вознемирување или какви било случаи на сексуално вознемирување на работно место, веднаш да го пријави на адвокат, г-дин Никола Димитровски, 0038975420047, dimitrovski.adv@gmail.com Адвокатско друштво Димитровски Битола, Рузвелтова 17, локал 3, 7000 Битола, http://dimitrovski.mk/.

Соработка заснована на партнерство

Нашата соработка со партнерите и целните групи е фер, доверлива и заснована на транспарентност, доверба, искреност и меѓусебно почитување. Ние се залагаме за конструктивен пристап во управувањето со конфликти.

Интегритет

Ние ја штитиме приватноста, интелектуалната сопственост, личните и деловните чувствителни податоци. Нашите партнери споделуваат доверливи информации со нас. Имаме обврска да го почитуваме и зачуваме ова информации што ни се доверени, освен ако откривањето не е конкретно овластено или законски потребно.

Избегнуваме конфликт на интереси

Веднаш откриваме конфликти на интереси и ги решаваме на начин што е објективно проверлив од и разбирлив за сите инволвирани страни.

Не толерираме никакви форми на корупција, поткуп и измама

Не прифаќаме, ниту предаваме подароци или други поволности (пари, заеми, награди, намалени цени или цени итн.) од или до партнери, компании, соработници и јавни службеници. Работиме против корупцијата во сите нејзини форми, вклучително и изнуда и поткуп.

Набавка

Ние се стремиме да обезбедиме набавки засновани на најдобар квалитет на стоки и услуги за нашите засегнати страни и самата организација се придржува до правилата и процедурите на донаторот поставени во договорите за грантови или во интерните акти на ПРО ЛОКАЛ. Секој набавка мора да ги следи принципите на транспарентност, фер конкуренција, евалуација на понуди и доделување на договор согласно Правилникот за вршење на набавки на добра, услуги и работи.

Усогласување со Етичките Кодекси на националните и меѓународните донатори

Сите поединци кои работат за ПРО ЛОКАЛ во рамките на проектите финансирани од национални или меѓународни организации, мора дополнително да се придржуваат и кон Етичкиот кодекс на соодветната организација-донатор, кој претставува интегрален дел од договорите за грантови или вработување според соодветниот проект.

Договорни партнери и засегнати страни

Ние ги извршуваме нашите должности во рамките на мрежа на договорни партнери, како и владини и невладини чинители и актери во приватниот сектор.
Во принцип, ги повикуваме сите наши договорни партнери и засегнати страни да ги почитуваат основните вредности на овој Кодекс, без разлика дали постои писмен договор или не.
Усогласеноста со Кодексот ја обезбедува нашата репутација и интегритет, репутацијата и интегритетот на нашите договорни партнери и на нашите засегнати страни. Очекуваме нашите договорни партнери да обезбедат дека нивните засегнати страни ќе бидат  усогласени со овој Кодекс.
За нашите договорни партнери и мрежи, Кодексот во целост или негови делови може да бидат вклучени во нашиот заеднички писмен договор.

 

  1. ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ПРО ЛОКАЛ

Лица на кои се однесува овој Кодекс се должни да ги почитуваат Статутот, правилниците и одлуките на ПРО ЛОКАЛ.
Лицата на кои се однесува овој Кодекс се должни да го чуваат угледот и репутацијата на ПРО ЛОКАЛ при редовното работење како и при излегувањето во јавност особено во поглед на почитувањето на вредностите наведени во насловот 2 од овој Кодекс.
При комуникацијата со јавноста, давањето на изјави за медиуми како и на состаноци со трети лица, лицето кое истапува во име или како претставник на ПРО ЛОКАЛ должно да споделува ставови и мислења кои се претходно изградени во рамки на организацијата. Споделување на лични ставови во име на ПРО ЛОКАЛ е забрането. Во случај на споделување на личен став лицето е должно на јасен и недвосмислен начин да појасни дека не се работи за став на организацијата.
Секој вработен мора да го штити својот личен интегритет, да се изземе од одлучување кога постои судир на интерес, да одбива било какви подароци и друга лична корист кога истапува во име и за сметка на здружението.
При комуникацијата и секојдневното работење секој вработен е должен да се однесува со должна почит кон другите вработени и да помага при спроведувањето на работните задачи на другите тогаш кога има потреба.
Лицата на кои се однесува овој Кодекс се должни да ја чуваат како професионална тајна секоја информација до која дошле во контакт во рамки на своето редовно работење.
Лицата на кои се однесува овој Кодекс се должни при извршувањето на работите задачи да се однесуваат професионално, со должно внимание, со почитување на претходно договорените планови и рокови.
Вработените во ПРО ЛОКАЛ Битола се должни постојано да ги усовршуваат своите стручни и општи познавања. Тие мора да се во тек со законодавната активност, да проучуваат прописи и стручна литература и да посетуваат обуки заради нивна континуирана едукација стручно усовршување и надоградба.

 

  1. ОДНОС КОН КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПРО ЛОКАЛ БИТОЛА

Лицето кое обезбедува услуги во рамки на проектите и активностите на ПРО ЛОКАЛ Битола, а кои се однесуваат на обезбедување на услуги на правна помош и застапување мора истите да ги обезбедува стручно, откако ќе ги разгледа и утврди детално фактичките и правните аспекти на случајот со посветување на должно внимание. Доколку лицето кое го работи случајот не располага со потребното знаење и вештини кое би гарантинтирало стручност, тоа е должно да го извести одговорниот проектен менаџер.
Лицето кое обезбедува услуги за ПРО ЛОКАЛ е должно сите информации и податоци до кои ќе дојде при обезбедувањето да ги чува како професионална тајна.

 

  1. ПРИЈАВУВАЊЕ ПРЕКРШОЦИ

Нашите партнери и засегнати страни треба да пријават какви било прекршувања на овој Кодекс, регулативи и закони.
За да се овозможи брза проценка и спроведување на соодветни мерки, препорачливо е оној кој пријавува да не пријавува анонимно. Неговата заштита и доверливост се загарантирани од страна на задолженото лице за контакт, адвокат, г-дин Никола Димитровски, 0038975420047, dimitrovski.adv@gmail.com Адвокатско друштво Димитровски Битола, Рузвелтова 17, локал 3, 7000 Битола, http://dimitrovski.mk/.

 

  1. ПРИМЕНА НА КОДЕКСОТ

Етичкиот Кодекс влегува во сила и ќе започне да се применува од денот на неговото донесување.
Кодексот ќе биде јавно објавен на веб страната и во сите работни простории на ПРО ЛОКАЛ Битола.